www.boligventilasjon.no Logo
www.boligventilasjon.no Logo

Betingelser

Betingelser
Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for Aarseth Boligventilasjon AS
 
I Alle leveringer skjer på vilkår som er angitt nedenfor. Avvikende vilkår må avtales skriftlig mellom partene. Partene vedtar Sørum herredsrett som rett verneting for alle tvister som følge av denne kontrakten.
 
II Forbrukerkjøp.
I forbrukerkjøp reguleres partenes forhold av kjøpsloven av 13. mai 1988 med følgende unntak:
 
a) Dersom det er avtalt at varen skal sendes til kjøperen, skal kjøperen, i tillegg til kjøpesummen, betale kostnadene forbundet med dette.
b) Vi er ikke under noen omstendighet erstatnings ansvarlig for indirekte tap som går inn under kjøpslovens paragraf 67 pkt 2 a-d
 
Selger skal ha salgspant i alle varer inntil kjøpesummen, med eventuelle tillegg av eventuelle renter og kostnader, i sin helhet er betalt.
 
Betalingsvilkårene er netto 7 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig.
 
III Næringskjøp.
 1. Angitte leveringstider begynner først å løpe den dag bestillingen er tilstrekkelig klarlagt i alle enkeltheter, også teknisk.
 2. Vi påtar oss intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering som skyldes forhold vi ikke er herre over.
 3. Emballasje tas ikke i retur.
 4. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Dersom avtalen om salgspant er inngått muntlig, vil skriftlig bekreftelse på avtalen bli levert samtidig med levering av varen.
 5. Vi forebeholder oss retten til å justere alle oppgitte priser tilsvarende valutaendringer dersom dette medfører et avvik på minimum 5 % i forhold til vårt kalkylegrunnlag.
 6. Straks levering er skjedd, plikter kjøper å undersøke varen slik god forretningsskikk krever. Reklamasjoner må skje skriftlig før forfall på faktura.
 7. Material og fabrikasjonsfeil kan påberopes i en periode på 12 måneder regnet fra levering til byggeplass eller kundens lager. Reklamasjonskrav meldes skriftlig umiddelbart etter at mangler er oppdaget. Forsømmes dette, faller reklamasjonstretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del er levert kjøper til erstatning for den defekte. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper.
 8. Dersom det foreligger grunnlag for erstatningskrav mot oss, er vårt ansvar begrenset til feil og mangler ved de leverte gjenstander. Vi er dermed uten ansvar for tap som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av de leverte gjenstander. Erstatningskravet kan således ikke overstige gjenstandens kostende.
 9. Varer, som er levert i kontraktsmessig stand, tas ikke i retur uten vårt samtykke. Dersom varen skal sendes betaler kunde for returforsendelse.
 10. Ved reklamasjoner vil erstatningsleveranser bli fakturert og eventuelt kreditnota sendt når den defekte vare/gjenstand er mottatt vårt lager.
 11. Betalingsvilkårene er netto 7 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig.
 12. Ved forsinket betaling bergenes høyeste lovlige morarente i henhold til lov


Åpningstider: Man-fre 7:30-15:30
Adresse: Aarseth Boligventilasjon AS, Trondheimsvegen 231, 2016 Frogner. Telefon: 63 82 60 01
Alt innhold på denne websiden er rettighet til Aarseth Boligventilasjon